Garcia & Vernoy Wedding Ceremony

July 8, 2022

Pastor Ed Vernoy